Xây nhà năm 2019

với

Đơn giá xây nhà năm 2019

Phần thiết kế: 250.000 - 400.000/M2

Phần xây thô: 3,1 triệu/M2

PHẦN HOÀN THIỆN: 2,7 TRIỆU/M2
(Dao động tùy suất đầu tư)